Bidt zonder ophouden, dankt onder alles


De titel hierboven is een uitspraak van Paulus. Hij schrijft in een van zijn brieven: “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u”. Een duidelijke opdracht - van Godswege. Bidden is praten met God, onze hemelse Vader. Het is geweldig, dat dit kan en mag. In een andere brief van het Nieuwe Testament (Hebreeën) staat te lezen, dat wij vrijmoedigheid ontvangen hebben om tot God te naderen in onze gebeden.

Dit item wil een hulpmiddel zijn om het persoonlijke gebed én het gezamenlijke gebed van christenen te stimuleren.

 

Bidt zonder ophouden, dankt onder alles


De titel hierboven is een uitspraak van Paulus. Hij schrijft in een van zijn brieven: “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u”. Een duidelijke opdracht - van Godswege. Bidden is praten met God, onze hemelse Vader. Het is geweldig, dat dit kan en mag. In een andere brief van het Nieuwe Testament (Hebreeën) staat te lezen, dat wij vrijmoedigheid ontvangen hebben om tot God te naderen in onze gebeden.

Dit item wil een hulpmiddel zijn om het persoonlijke gebed én het gezamenlijke gebed van christenen te stimuleren.

1

De plaats van het gebed in het leven van Jezus
 
Ooit vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem: "Heer, wilt U ons leren hoe we moeten bidden?" Een goede vraag. Hoe deed Jezus zelf het? In de evangeliën lezen we regelmatig over het bidden van Jezus.
Op deze pagina vind je de belangrijkste gegevens. Achter de links staan de bijbelverzen die in de tekst hieronder genoemd worden.

 

Het Koninkrijk van God is gekomen

De kern van de boodschap van Jezus was: "Het Koninkrijk van God is gekomen". Dat wil zeggen: God komt tot Zijn volk. Wie Hem Koning laat zijn in haar/zijn leven, ontvangt vergeving van zonden. Zo wordt de relatie tot God hersteld en begint de totale vrede en harmonie, die er was toen God alles en iedereen goed geschapen had en die eens weer in meerdere glorie hersteld zal worden.

Deze blijde boodschap verkondigde Jezus, toen Hij drie jaar lang door Israël trok. En Hij bekrachtigde Zijn woorden door de vele wonderen die Hij deed: Hij genas zieken, bevrijdde mensen uit de macht van demonen, liet verlamden lopen, gaf blinden het licht in de ogen en maakte zelfs gestorven mensen weer levend. Deze wonderen zijn voorproefjes van de totale vrede en harmonie, die eens zal komen, wanneer Gods Koninkrijk volledig zal doorbreken.Jezus zelf heeft het Koninkrijk van God onder de mensen gebracht. Dat was de opdracht, die Zijn hemelse Vader Hem had gegeven. Hij nam de schuld van alle zonden op Zich. Dat kostte Hem Zijn leven. Maar zó en zó alleen kon Hij de weg tot de Vader vrij maken.

 

Hoe kon Jezus Gods Rijk present stellen?

Jezus was met de Heilige Geest gezalfd en daardoor met Gods kracht bekleed, (Handelingen hfdst.10, vers 38). Hij had een unieke relatie met God, Zijn Vader, Lucas hfdst.3, verzen 21-22.

De enige manier om Zijn taak te kunnen volhouden en volbrengen was door steeds weer het contact te zoeken met Zijn Vader. Anders gezegd: Jezus volbracht Zijn opdracht biddend - van begin tot eind. Enkele voorbeelden:

 • toen Hij gedoopt werd, was Hij in gebed (Lucas hfdst.3, verzen 21-22)
 • na een drukke dag van genezingen, ging Hij toch de volgende ochtend heel vroeg bidden  (Marcus hfdst.1, verzen 32 t/m 35)
 • Hij was een hele nacht in gebed (Lucas hfdst.6, verzen 12-13); de volgende dag koos Hij 12 volgelingen uit; we kunnen dus gemakkelijk de conclusie trekken, dat Jezus eerst ging bidden en daarna pas Zijn keuze maakte
 • overdag zocht Hij contact Zijn Vader om Hem te eren en te prijzen (Lucas hfdst.10, vers 21)
 • Jezus kon pas wonderen doen nadat Hij kracht van Zijn Vader had gevraagd en ontvangen (Johannes hfdst.11, verzen 41b-42)
 • datzelfde geldt van Zijn lijden en sterven, zoals blijkt uit Zijn het gebed in Gethsémané (Lucas hfdst.22, verzen 42-44). Zie ook (Hebreeën hfdst.5, verzen 7-8)

Karakteristiek voor het bidden van Jezus

Jezus sprak God steeds aan als: Vader. En toen Hij Zijn volgelingen onderwijs gaf over wat en hoe ze zouden moeten bidden, zei Hij: "Noem God maar: onze Vader in de hemel". 

God als Vader; dat is uniek. In geen enkele godsdienst kom je dat tegen. Ook niet bij de Joden uit die dagen. Zij durfden de naam van God niet eens uit te spreken uit angst Gods naam te misbruiken. Dat lijkt respectvol - en dat is het ook wel - maar het is vooral: God is ver weg in de hemel, er is geen vertrouwelijke band met Hem mogelijk. Jezus heeft daar verandering in gebracht: God is Vader - voor Hem, en dankzij Hem ook voor iedereen die Hem volgt.

 
Het is wel duidelijk hoe belangrijk bidden is. Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. En als Jezus niet zonder Gods kracht kon om Zijn taak te volbrengen - wij al helemaal niet. Dat geldt voor ons dagelijks leven met alles erop en eraan. En zeker ook voor de gemeente en alles wat in en door de gemeente gedaan wordt. Daarom: Bidt zonder ophouden, dankt onder alles. 

 

2

De plaats van het gebed in het leven van de gelovigen
 
In het bijbelboek Handelingen wordt beschreven hoe de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem ontstond en groeide. Ook kunnen we in dit boek lezen, dat het evangelie door de apostelen (volgelingen van Jezus met een bijzondere opdracht) de wereld in ging: overal ontstonden nieuwe gemeenten. Duidelijk blijkt, dat het leven van de gemeente een leven van gebed is. In verschillende omstandigheden en bij verschillende gelegenheden gingen de volgelingen van Jezus in gebed. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

 

De eerste gemeente

Vlak voordat Jezus naar de hemel terug ging, zei Hij tegen Zijn leerlingen, dat ze in Jeruzalem moesten wachten, totdat de Heilige Geest over hen zou komen. Dat deden ze; en ze gingen sámen bidden om de komst van de Heilige Geest (Handelingen hfdst.1, vers 14)

In diezelfde periode (die 10 dagen duurde) moest een nieuwe apostel worden aangesteld in de plaats van Judas. Er werden twee mannen voorgedragen. En voordat de beslissing genomen werd, ging men eerst in gebed (Handelingen hfdst.1, verzen 24-25)

Na de uitstorting van de Heilige Geest groeit de gemeente heel snel. Honderden, ja duizenden nieuwe gelovigen komen er bij. Van hen lezen we o.a., dat ze zich wijdden aan het gebed (Handelingen hfdst.2, vers 42).

Petrus en Johannes zijn in die eerste periode belangrijke leiders van de gemeente. Zij zijn het ook die het evangelie uitdragen onder de mensen. Dat wordt hen niet in dank afgenomen, vooral niet door de Joodse geestelijke leiders. Naar aanleiding van de genezing van een verlamde man, worden ze gevangen genomen en verhoord door de Joodse Raad. Ze krijgen een spreekverbod, maar Petrus kondigt aan dat hij zich daar niet aan kán houden. “Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem?” Ze worden vrijgelaten en naar aanleiding daarvan gaat de gemeente bidden, een indringend en prachtig gebed, zie Handelingen hfdst.4, verzen 23-31.

De gemeente groeit en groeit. Daarom moeten de taken verdeeld worden. Er worden nieuwe medewerkers aangesteld, zodat de apostelen zich kunnen concentreren op het gebed en de verkondiging van het evangelie (Handelingen hfdst.6, vers 4)

Een tijdje later wordt het moeilijker voor de christenen: ze worden vervolgd en verdreven De Joodse koning Herodes laat enkele gelovigen gevangen nemen en de apostel Jakobus wordt zelfs ter dood gebracht vanwege zijn geloof. Ook Petrus wordt in de gevangenis gezet. Maar hij ontkomt - door een prachtig wonder van God. Petrus gaat naar het huis van Maria; daar is een groep mensen samen gekomen (een “gebedskring”) om voor de vrijlating van Petrus te bidden (Handelingen hfdst.12, vers 12)

De situatie in Jeruzalem wordt steeds moeilijker. Daarom trekken de apostelen er op uit. Het tweede deel van het boek Handelingen beschrijft de drie grote zendingsreizen die Paulus heeft gemaakt naar verschillende landen rondom de Middellandse Zee. Hij heeft veel gemeenten gesticht en vooral door zijn inzet is de blijde boodschap van de redding door Jezus en de komst van Gods Koninkrijk de wereld in gegaan.Dat begon allemaal toen de gemeente een gebedsdienst hield (Handelingen hfdst.13, verzen 2-3) Gods Geest maakte hen toen duidelijk, dat nu de tijd gekomen was om de wereld in te trekken. Paulus en zijn medewerker Barnabas worden uitgezonden om de wereld het goede nieuws te gaan verkondigen.

 

Voorbeeld voor alle tijden

Uit wat we in Handelingen lezen, kunnen verschillende dingen geconcludeerd worden die belangrijk zijn voor alle gelovigen en alle gemeenten:

 • het gebed is kenmerkend voor de gelovigen; zonder gebed geen geloof en geen gemeente(-groei)
 • Mensen bidden individueel én gezamenlijk als gemeente of in "gebedskringen"
 • Beslissingen werden genomen nádat gebeden is
 • Het gebed als wezenlijke taak van de leiders (ambtsdragers) in de gemeente
 • Waar mensen in gebed zijn, laat God van Zich horen en maakt Zijn plannen en bedoelingen bekend.

3

De gerichtheid van het gebed
 

Jezus heeft Zijn leerlingen (en alle gelovigen) geleerd wat ze moeten bidden, toen ze Hem daar naar vroegen. Het "Onze Vader" wordt wel het volmaakte gebed genoemd. Jezus heeft daar in ieder geval ook duidelijk gemaakt, wat voorop gaat. Eerst bidden we:

 • Uw naam worde geheiligd,Uw koninkrijk kome
 • Uw Koninkrijk kome,
 • Uw wil geschiede.

Pas daarna:

 • Geef ons ons dagelijks brood,
 • vergeef ons onze schulden,
 • leid ons niet in verzoeking.

Deze volgorde is veelzeggend.Michael W. Smith - Our Father

Jezus zei eens: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid; dan zullen andere dingen je erbij gegeven worden".

De gelovigen zijn gericht op het Koninkrijk van God en worden geacht zich daarop te focussen.

4

Het gebed in de gemeente
 
Naar het voorbeeld van Jezus en in het voetspoor van de eerste gemeente zijn er geweldige mogelijkheden voor het gebed - individueel of samen met andere gelovigen of gezamenlijk als gemeente.
Welke plaats heeft nu het gebed in de gemeente?
Wel, dat kan per gemeente verschillend zijn.

 

Gebeden in de kerkdienst

Allereerst zijn er de gebeden in de zondagse kerkdiensten. Als gemeente loven en aanbidden we God. We prijzen Hem voor Zijn liefde en genade en verootmoedigen ons voor Hem. We danken Hem voor de zegeningen die Hij geeft. En we doen concreet voorbede en dankzegging wanneer mensen in bijzondere omstandigheden zijn (zoals: geboorte van een kindje, huwelijk, ziekenhuis-opname of -ontslag, ernstige ziekte, huwelijks-jubileum, overlijden van een geliefde).
Iedereen kan dankzegging en/of voorbede aanvragen.
 

Gebedskringen en gebedsbijeenkomsten

In veel gemeenten zijn één of meerdere gebedskringen actief. In kleine groepjes komen gelovigen regelmatrig bij elkaar om samen te bidden: voor elkaar, voor de gemeente, voor de stad of het dorp waar ze wonen, voor de samenleving waarin we leven en voor de nood in de wereld. In het Nieuwe Testament lees je ook dat christenen bij elkaar kwamen om samen te bidden, zie o.a. Handelingen, hfdst.12 vers 12, hfdst.13 vers 2-3 en hfdst.16 vers 13. "Als wij samen U aanbidden, dan maakt uw Geest ons één" is de eerste regel van een opwekkingslied. Samen bidden verbind je met God en met elkaar.

Een heel mooie en bijzondere gelegenheid om samen te bidden is de jaarlijks terugkerende Week van gebed (3e week januari). In die week komen door heel ons land christenen in speciale gebedsbijeenkomsten bij elkaar. Ik ben daar een aantal jaren bij geweest en mede-organisator van deze gebedsweek in Lelystad en ervaar deze bijeenkomsten als bijzonder bemoedigend en opbouwend voor ons geloof.

 

Stimuleren van alle bestaand gemeentewerk om meer aandacht te geven aan het gebed

Dat Jezus én de eerste gemeente eerst in gebed gingen en pas daarna beslissingen namen, is een voorbeeld voor elke gelovige en iedere gemeente. Verenigingen, clubs, commissies en andere vormen van gemeente-opbouw-werk kunnen hier eigen vorm en inhoud aan geven.

 

Stille tijd

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de hoogste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.

 

Voorbeeld en advies van Jezus

Jezus nam veel tijd om te bidden. Hij zocht de rust om samen met Zijn Vader te zijn, soms zelfs de hele nacht.Toen Hij een keer in Bethanië bij de familie Martha, Maria en Lazarus was - goede vrienden van Hem - was Martha druk bezig met het klaarmaken van een maaltijd. Maria vond het belangrijker om te luisteren naar Jezus en dicht bij Hem te zijn. Zij begreep het goed (beter dan haar zus): "Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats en om bij U te zijn, is de hoogste eer".De leerlingen van Jezus vroegen eens: "Heer, wilt U ons leren bidden". Jezus adviseerde toen om een stil plekje te zoeken: "Trek je in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is".

 

Bidden is: God ontmoeten

Als je bidt, mag je weten dat je in de nabijheid van God bent. Dat vraagt een houding van respect en ootmoed, maar ook van kinderlijk vertrouwen.In gesprek met God - dat is: praten met Hem én luisteren naar Hem. Dan ervaar je: "ik kom tot rust bij U".

 

Enkele tips

 • Neem voldoende tijd voor je gebed en zoek een plaats waar je niet gestoord wordt.
 • Concentreer je op Hem. Lukt het moeilijk om je gedachten op Hem te richten, dan kan een cd met een lied dat je erg aanspreekt helpen om tot rust te komen.
 • Bid om de vervulling met de Heilige Geest.
 • Lees een gedeelte uit de Bijbel en vraag of God je duidelijk wil maken wat Hij tegen jou wil zeggen.
 • Neem de tijd om stil te zijn in Gods nabijheid.
 • Voel je vrij om alles tegen God te vertellen wat je wilt.
 • Wanneer je de hoofdlijn van het Onze Vader aanhoudt, zul je ervaren dat je blikveld en je gebed veel verder gaan dan je eigen leven.

5

Danken en bidden
 

"Allereerst vraag ik, dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken".

De apostel Paulus vroeg dit aan zijn medewerker en opvolger Timotheüs. 

 

Wil jij danken / bidden voor:

 • danken dat het Koninkrijk van God verder gaat, want God is trouw en laat Zijn werk niet los
 • danken dat Jezus Zijn leven gaf om ons te redden van de grootste ellende: de verlorenheid
 • danken dat de Heilige Geest ons gegeven is
 • bidden voor de jongeren die zoeken naar wat de zin van hun leven is en op zoek zijn naar wat het geloof voor hen betekent of kan betekenen
 • bidden voor mensen aan de rand van het bestaan en voor hen die opkomen voor zwakken en hen die geen helper hebben
 • bidden en danken voor oprechte liefde die tot uiting komt in respect en waardering voor elkaar
 • bidden voor christenen die leven in landen waar het hun moeilijk gemaakt wordt om te geloven.