In vogelvlucht door de Bijbel

   

Vogelvlucht

  

Mooi hè, zo'n vogel. Hij vliegt hoog boven de aarde en heeft een prachtig overzicht over het landschap. Zo kan hij veel zien. Maar hij ziet alleen de grote dingen; kleine dingen en details ziet hij niet.

Zo vind je hier de hoofdlijnen van de Bijbel. Met andere woorden: op deze pagina kun je lezen, waar het in de bijbelboeken over gaat. In hoofdlijnen dus. Ook kun je vinden in welke tijd de bijbelboeken zich eigenlijk afspelen. 

Oftewel: in vogelvlucht door de Bijbel.

 

Bijbelboek(en) Omschrijving  Tijdsbestek 
OUDE TESTAMENT
Genesis Schepping, zondvloed, geschiedenis van Abraham, Izaäk, Jakob, Jozef

Vanaf het begin tot  ± 1700 voor Chr.

Exodus Israël in Egypte, bevrijding uit Egypte, op weg naar het beloofde land Kanaän 1650 - 1250 voor Chr.

Leviticus, Numeri, Deuteronomium

Israël in de woestijn, wetten en regels voor het leven in Kanaän  1250 voor Chr.
Jozua, Rechters Verovering van het beloofde land en leven in Kanaän 1200 - 1100 voor Chr.
Ruth Novelle over Moabitisch meisje, dat in God gaat geloven  1150 voor Chr.
1 en 2 Samuel Geschiedenis van de eerste koningen Saul en David  1100 - 1000 voor Chr. 
1 en 2 Koningern Salomo, scheuring van het rijk, geschiedenis van Tienstammenrijk Israël en Tweestammenrijk Juda 980 - 600 voor Chr.
1 en 2 Kronieken Andere beschrijving van de koningenperiode vanaf David tot aan de Babylonische ballingschap 1050 - 600 voor Chr. 
Ezra, Nehemia Twee leiders van het Joodse volk na de terugkeer uit Babel  450 voor Chr. 
Esther Het Joodse volk in het Perzische Rijk bedreigd met ondergang  500 voor Chr. 
Job  Het verhaal van de man die veel moest lijden  onbekend 
Psalmen 150 liederen, gezongen in de tempel en later als gebeden gebruikt  ± 1000 - 400 voor Chr.
Spreuken Alledaagse wijsheid vanuit het geloof, deels door Salomo geschreven onbekend
Prediker  Wijze woorden over de betrekkelijkheid van het leven  onbekend 
Hooglied  Liefdesliederen van bruid en bruidegom  onbekend 
Klaagliederen  Vijf liederen uit de tijd van de Babylonische ballingschap  575 voor Chr. 
Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi Boeken van gelijknamige profeten: wat God te zeggen heeft over hoe Zijn volk leeft, aankondiging van oordeel als de mensen hun leven niet willen beteren, aankondiging van glorieuze toekomst als God redding en vergeving zal brengen 850 - 300 voor Chr.
   
  NIEUWE TESTAMENT
Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes Vier beschrijvingen van het leven, woorden en daden, lijden, sterven en opstanding van Jezus 0 - 33 na Chr. 
Handelingen  Het evangelie gaat vanuit Jeruzalem de wereld in  33 - 50 na Chr. 
Romeinen
1 en 2 Korinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 en 2 Thessalonicenzen
1 en 2 Timotheüs
Titus
Filémon
13 brieven van Paulus 50 - 65 na Chr.
Hebreeën  Brief van een onbekende schrijver  70 na Chr. 
Jakobus  Brief geschreven door de broer van Jezus 50 na Chr. 
1 en 2 Petrus Brieven aan gemeenten in Klein Azië (= Turkije)  60 na Chr. 
1, 2 en 3 Johannes  Twee brieven aan een gemeente en één aan een zekere Gaius  75 na Chr.
Judas Kort briefje, geadresseerden onbekend ± 60 na Chr.
Openbaring  Toekomstvisioenen die Johannes kreeg op het eilandje Patmos  90 na Chr. 

   

Download als pdf

  

  

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen