Terug naar Lerengeloven.nl                             Terug naar Lerengeloven 2.1
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 
  
Woorden om mee te leven

 
Mozes, de leider van het volk Israël, kreeg van God de geboden, toen hij 40 dagen alleen op de berg Sinaï was. Ze waren gegrift in stenen plaquettes en worden daarom vaak "de twee stenen tafels" genoemd.
  
Tekst van de Tien geboden
 

‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

  1. Vereer naast Mij geen andere goden.

  2. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht.

  3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

  4. Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd.

  5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

  6. Pleeg geen moord.

  7. Pleeg geen overspel.

  8. Steel niet.

  9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.

  10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort".