Jezus komt in heerlijkheidAll inclusive


over het bijbelboek Openbaring

 

All inclusive is de titel van een achtdelige online-preken-serie over de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.
Klik hier en bekijk het overzicht van deze prekenserie. 

  
Het bijbelboek Openbaring wordt door veel mensen ervaren als heel moeilijk. Alle symboliek, allerlei dreigende berichten, veel onbegrijpelijke vergelijkingen en beeldspraak - men duizelt ervan. 
Inderdaad, Openbaring is niet gemakkelijk - maar wel heel mooi als je een beetje in de gaten hebt hoe het boek in elkaar zit en waar het om gaat. Deze webpagina wil je helpen meer inzicht te krijgen in dit laatste boek uit de Bijbel.
  

Algemeen

 • Schrijver: apostel Johannes, die ook een evangelie en 3 brieven heeft geschreven
 • Tijd, plaats en situatie: eind eerste eeuw (± 90 na Chr. ), vervolgingen onder keizer Domitianus, Johannes verbannen naar het eilandje Patmos
 • Opzet: Jezus, de levende opgestane Heer en Koning, verschijnt aan Johannes in een visioen en geeft opdracht om te beschrijven wat hij gaat zien en horen. Wát hij gaat zien heeft te maken met het heden en de toekomst en is gebaseerd op het verleden.
  

Hoe moet je Openbaring lezen?

Profetisch perspectief

Iemand die een berglandschap beschrijft vanuit de verte, kan wel de verschillende bergtoppen overzien, maar niet hoe ver die uit elkaar liggen; soms kun je niet onderscheiden welke top dichterbij is dan een ander.

Bromo Semeru (Oost-Java)Bromo-Semeru vanuit de lucht

 

 

Caldera Bromo en vulkaan Semeru (Indonesië, Oost-Java)

vanaf de kraterrand en vanuit de lucht

 

 

 

  

Zó is het ook met de gebeurtenissen in Openbaring. Dus: geen tijdbalk van wat er in chronologische volgorde zal gaan gebeuren, zodat wij precies kunnen uitpuzzelen hoe ver we zijn in Gods plan, maar: voortgang (“hierna zag ik dit.....”) en herhaling. (b.v. in verschillende hoofdstukken wordt gesproken over het oordeel: hfdst.7, 11, 14, 15, 19, 20).

Getallen-symboliek

Openbaring is apocalyptische profetie. Kenmerkend daarvoor zijn de vele beelden, symbolen en getallen. Veel daarvan gaat terug op Daniël, Ezechiël en Zacharia.
Enkele vaak voortkomende getallen en hun betekenis zijn:
  
Getallensymboliek  
7 volmaaktheid (God rustte op de zevende dag); komt vaak voor in Openbaring. 
6 nét geen 7, dus: onvolmaakt. Het getal van het Beest is 666, hij zal dus nooit volmaakt zijn als God. 
de helft van 7, onvolmaakt, slecht. De 3½ jaar lijden (hfdst.11) is dus een slechte, maar beperkte periode.
4 het getal van de wereld/schepping (vier levende wezens, hfdst.4:6-7, vier hoeken van de aarde, hfdst.20:8).
10 volheid. 1000 = 10 x 10 v 10.
12 Gods volk. 12 stammen van Israel en 12 apostelen (hfdst.4:4) verwijzen naar Gods totale volk door de eeuwen heen.

 

Doel en kernboodschap

De christenen voor wie dit boek allereerst bestemd was, leden heel erg onder discriminatie, vervolgingen, martelingen, executies. Ze vroegen zich af: ‘hoe lang gaat dit nog door?’ (zie Openbaring 6:10). Ze twijfelden eraan of Gods Koninkrijk wel écht zou komen of dat het kwaad de overhand zou hebben en houden.

Daarom is het doel van dit boek:
 • bemoedigen, zie b.v. 3:7-13 (brief aan Filadelfia) en hfdst.7 (de ontelbaar vele gelovigen voor Gods troon)
 • oproepen om stand te houden (zie b.v. 2:10 13:10 en 14:12).
De kernboodschap van het boek is:
Gods Koninkrijk breekt door en zal overwinnen. Alle vijanden zullen worden verslagen en er komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar Jezus’ sjaloom werkelijkheid zal zijn.
 

Indeling van het boek

 • Inleiding (1:1-8)
 • De opgestane Christus verschijnt aan Johannes  (1:9-20)
 • Zeven brieven: Jezus bemoedigt en vermaant de gemeenten (2:1 - 3:22)
 • Zeven zegels: Jezus opent de boekrol met Gods plannen voor de toekomst (4:1 - 8:5)
  • 7:4-17 - troost voor de vervolgde gelovigen
 • Zeven bazuinen: Gods waarschuwingen aan de wereld (8:6 - 11:10)
  • bijzondere troost en opdracht voor Johannes (hfdst.10 - de geopende boekrol)
  • bijzondere troost en opdracht voor de kerk (hfdst.11 - de twee getuigen)
 • De strijd gaat uiteindelijk tussen het Lam en de draak en daarmee tussen de vrouw en de twee beesten (12:1 - 15:4)
  • bijzondere bemoediging voor de gelovigen die Christus blijven verwachten (14:1 - 15:4)
 • Zeven schalen: Gods oordeel over Babylon (15:5 - 19:10), uitlopend op het uitzicht op de bruiloft van het Lam
 • Overwinning op de duivel en zijn veroordeling (19:11 - 20:15)
 • Gods heerlijke toekomst breekt door: nieuwe hemel en aarde, nieuwe stad van God (21:1 - 22:5)
 • Slot (22:6-21).
  
De zeven gemeenten
De zeven gemeenten uit Openbaring
Efeze Bemoedigd omdat ze volhardt, maar vermaand omdat ze haar eerste liefde heeft verzaakt (2:1-7)
Smyrna Gewaarschuwd dat er vervolging komt, maar Jezus zal haar de overwinning geven (2:8-11)
Pergamum Is trouw gebleven maar begint nu af te glijden (2:12-17) 
Tyatira Trouw en ijverig, maar tolereert inmiddels wel immoreel gedrag (2:18-29)
Sardes Heeft de naam sterk en levend te zijn, maar is in feite dood en moet wakker worden (3:1-6)
Filadelfia Aangemoedigd om ondanks de tegenstand elke kans te grijpen die God geeft (3:7-13)
Laodicea In een stad die beroemd is om haar bankierswezen, kleding en oogzalf is de gemeente arm, naakt en blind; toch laat Jezus haar niet los (3:14-22) 

 

Jezus Overwinnaar

De boodschap van het boek Openbaring wordt heel mooi bezongen in het lied 'Jezus Overwinnaar'.